Thành lập công ty-DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH

 

TT Ngành Vốn pháp định Văn bản pháp quy Hồ sơ chứng minh Ghi chú
1 Ngân hàng thương mại cổ phần 3.000 tỷ VNĐ Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng Giấy phép của Ngân hàng nhà nước  
2 Công ty tài chính 500 tỷ VNĐ
3 Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ VNĐ
4 Kinh doanh bất động sản 6 tỷ VNĐ Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 1. Hồ sơ thành lập mới: Biên bản góp vốn hoặc quyết định giao vốnhoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu. Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại. Trường hợp vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư thẩm định giá

2. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề: Bảng cân đối kế toán, trong báo cáo tài chính không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

 
5 Dịch vụ đòi nợ 2 tỷ VNĐ Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2012 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ Biên bản góp vốn hoặc quyết định giao vốn hoặc bản đăng ký vốn đầu tư

Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại

Trường hợp vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư thẩm định giá

 
6 Dịch vụ bảo vệ 2 tỷ VNĐ NĐ 52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ Biên bản góp vốn hoặc quyết định giao vốn hoặc bản đăng ký vốn đầu tư

Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại

Trường hợp vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư thẩm định giá

 
7 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tỷ VNĐ Điều 3 NĐ 126/2007 NĐ-CP ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại  
8 Sản xuất phim 1 tỷ VNĐ NĐ 54/2010/NĐ-CP ngày 21/02/2010 Quy định vhi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp

 
9 Kinh doanh vận chuyển hàng không, Doanh nghiệp cảng hàng Không, Cung cấp dịch vụ hàng không Tùy lĩnh vực NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay

Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại  
10 Dịch vụ kiểm toán 3 tỷ VNĐ

5 tỷ (áp dụng kể từ ngày 1/1/2015)

Điều 5, NĐ 17/2012 NĐ-CP ngày 3/03/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại Áp dụng đối với Công ty TNHH
11 Thiết lập mạng viễn thông Tùy lĩnh vực Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại