Quyen va nhiem vu cua giam doc hoac tong giam doc cua cong ty trach nhiem huu han