Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật doanh nghiệp 2005 thế nào?