Công ty cổ phần lưu giữ những tài liệu nào?

Ngoại lệ:  Công ty cổ phần phải lưu giữ các tài liệu quy định nêu trên ở trụ sở chính hoặc nơi khác nhưng phải thông báo cho cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh biết. Thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.